Търговско и Корпоративно право

Търговско и Корпоративно право

Търговско и Корпоративно право

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Търговското и Корпоративно право, сред които:

 • консултации по въпроси, свързани с Търговското и Корпоративно право
 • цялостно правно обслужване на търговски дружества
 • възможност за дългосрочно абонаментно обслужване при оптимално съотношение на цена и качество
 • учредяване и регистрация на едноличен търговец, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, събирателно дружество, командитно дружество, командитно дружество с акции, кооперативно сдружение, жилищностроителна кооперация, фондации, сдружения с нестопанска цел, Европейско дружество, Европейско обединение по икономически интереси, холдингово дружество, консорциум и други
 • вписване на всички видове промени на обстоятелства по партидата на дружество – промяна на фирма, седалище и адрес на управление, промяна на предмет на дейност, промяна на начина на управление и на членовете на управителен орган на дружество,  промяна на съдружник, прехвърляне и продажба на дружествен дял на съдружник или на трето лице, прехвърляне и продажба на акции и промяна на вида на акциите, увеличаване и намаляване на капитала и други
 • преобразуване на търговско дружество - чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма
 • регистрация на клон на български и на чуждестранни търговци
 • регистрирация на търговскo представителство на чуждестранно лице в Българската търговско-промишлена палата
 • прекратяване, ликвидация и заличаване на юридически лица
 • производство по несъстоятелност
 • прехвърляне и залог на предприятие
 • апортни вноски
 • изготвяне на договори за възлагане на управление и договори с търговски представители (прокурист, търговски пълномощник, търговски помощник, търговски представител и търговски посредник)
 • изготвяне и подаване на данъчни декларации и други документи в териториалните поделения на Националната агенция за приходите, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт и други институции
 • изготвяне, снабдяване и подаване за вписване и регистрация на всички необходими книжа и документи в зависимост от избраната процедура като: молби; заявления; данъчни декларации и документи; банкови деклaрации и документи; протоколи от Общо събрание; решения на едноличния собственик на капитала; договори за продажба на акции; договори за възлагане на управление; дружествени договори; устави и други
 • регистрация на дружество като администратор на лични данни
 • регистрации в Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ, Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, Имотен регистър и други
 • правни консултации относно получаване на лицензии и разрешения за упражняване на определени търговски дейности
 • правни консултации по данъчни, банкови и счетоводни въпроси
 • регистрация по ДДС
 • обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО)
 • съдействие в процеса на легализация, превод и заверка на документи, издадени от властите на чужда държава и необходими да послужат пред българските институции
 • изготвяне на документи за придобиване на разрешение за пребиваване от чужденец
 • правни консултации относно придобиването на недвижими имоти и други материални активи от дружество
 • правни консултации относно лично и имуществено застраховане
 • регистрация на нематериални активи на дружество - търговски марки, патенти и други
 • изготвяне на предварителни договори
 • изготвяне на всички видове граждански договори и сделки и съдействие при сключването им - договори за прехвърляне на собственост или за учредяване на право на ползване, право на строеж или сервитут върху недвижим имот, договор за покупко-продажба, договор за замяна, договор за дарение, договор за залог, договор за ипотека, договор за наем, договор за заем, договор за влог, договор за изработка, договор за поръчка, договор за гражданско дружество, пълномощни и други
 • изготвяне на всички видове търговски сделки и съдействие при сключването им - договор за търговски залог, търговска продажба, договор за лизинг, комисионен договор, спедиционен договор, договор за превоз, менителница, джиро, запис на заповед, влог в публичен склад, лицензионен договор, договор за конфиденциалност и други
 • изготвяне на нотариални актове, нотариални покани, на документи и книжа за нотариални производства
 • изготвяне и вписване на обезпечения – ипотеки, залози, особени залози и други
 • изменение, прекратяване, отменяне, разваляне и унищожаване на договор и търговска сделка
 • неустойка и обезщетение в случай на неизпълнение на договорно задължение
 • изготвяне на документи за участие в обществени поръчки
 • извършване на справки в съдебни и административни институции
 • проучване на дело с даване на мнение по него
 • изготвяне на извънсъдебни спогодби
 • изготвяне на съдебни книжа и документи – заявления, искови молби, отговори на искови молби, жалби, възражения и други
 • участие в преговори и представителство пред институции, физически и юридически лица
 • процесуално представителство, защита и съдействие в искови производства, обезпечителни производства, охранителни производства, изпълнителни производства, заповедни производства
 • процесуално представителство пред съд и арбитраж по търговски дела