Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Адвокатска кантора „Тодоров“ предлага чрез партньорски счетоводни кантори следните счетоводни услуги:

 

Комплексно счетоводно обслужване

 • счетоводни консултации по трудови, данъчни и осигурителни въпроси
 • възможност за дългосрочно абонаментно обслужване при оптимално съотношение на цена и качество
 • обработване на данни със счетоводен софтуер, с възможност за подаване на информация по електронен път
 • осчетоводяване на стопански операции и сделки
 • проверка, обработване и съхраняване на счетоводна документация
 • изготвяне на нужната информация за отчетните регистри - дневник за покупките и дневник за продажбите
 • регистрация и дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 • изготвяне и подаване на справки-декларации по ЗДДС
 • изготвяне и подаване на документи за възстановяване на ДДС
 • изготвяне и подаване на Интрастат декларации
 • изготвяне и подаване на VIES-декларации
 • изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
 • водене на складови наличности
 • изчисляване на данъчни амортизации
 • изготвяне и водене на данъчни амортизационни планове за данъчни амортизируеми активи
 • обработка на отчетите от фискални устройства/касови апарати
 • обработка на извлечения от банкови сметки
 • изготвяне на платежни нареждания за данъчни и осигурителни задължения на фирми към бюджета

 

ТРЗ и Личен състав

 • изготвяне на трудови договори, анекси, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, правилници за вътрешния трудов ред, графици, молби, декларации и други и изпращане на уведомления за това до съответните териториални дирекции на Националната агенция за приходите (НАП)
 • изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал. 4 и по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда
 • изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати, отпуски, командировки, трудови и осигурителни обезщетения
 • изчисляване на социални и здравни осигуровки
 • изготвяне на платежни документи за заплати, данъци и осигуровки
 • изготвяне на сметки за изплатени суми
 • изготвяне на служебни бележки и удостоверения за персонала
 • попълване на трудови и осигурителни книжки
 • създаване и поддържане на трудови досиета на работници и служители
 • изготвяне на документи за пенсиониране
 • изготвяне и подаване на декларации обр. 1, обр. 3, обр. 6 и други
 • изготвяне на справки, декларации, заявления и други документи за НАП
 • регистрация на болнични листове в Националния осигурителен институт (НОИ)
 • подаване на декларации и заявления в НОИ
 • изготвяне и подаване на документи в Националния статистически институт (НСИ)
 • изготвяне и подаване на документи в Инспекцията по труда (ИТ)
 • изготвяне и подаване на документи в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
 • извършване на справки и представителство пред НАП, НОИ, НЗОК, НСИ, ИТ и други институции
 • съдействие при ревизии, одити и проверки

 

Данъчни услуги

 • изготвяне и подаване в срок на данъчни декларации, данъчни справки, уведомления, отчети и други документи
 • изготвяне на платежни документи за дължими данъци
 • анализ и оценка на данъчни актове, ревизионни доклади, ревизионни актове, действия или бездействия на органите по приходите и публичните изпълнители
 • съдействие при всички видове процедури в НАП
 • консултации при предоставяне на нужната информация и документи за НАП

 

Годишно счетоводно приключване

 • изготвяне и подаване на Годишни финансови отчети (ГФО)
 • изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по Законa за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • изготвяне и подаване на годишни статистически отчети в Националния статистически институт (НСИ)

 

Допълнителни административни услуги

 • съдействие при интернет банкиране
 • регистрация на фискални устройства 
 • снабдяване с удостоверение за наличие или липса на задължения
 • снабдяване с удостоверение за актуално състояние на дружество
 • изготвяне на нужните документи при кандидатстване за кредит
 • счетоводни консултации относно прилагането на отделни видове лицензионни, разрешителни и регистрационни режими