Обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО)

Обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО)

Обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО)

 

Общи изисквания към финансовите отчети

          Финансовите отчети трябва да представят имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал.

          Предприятията в България съставят:

1. годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период (календарната година - от 1 януари до 31 декември);

2. консолидиран финансов отчет към 31 декември на отчетния период, когато предприятието майка е търговско дружество;

3. междинни финансови отчети, обхващащи период, по-кратък от един отчетен период, когато това се изисква от закон или по решение на ръководителя на предприятието.

Годишни финансови отчети (ГФО)

          Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение.

          Годишният финансов отчет на едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите.

          Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели. Това правило не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия.

          Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.

          Годишният финансов отчет на средните и големите предприятия, както и на предприятията от обществен интерес се съставя в пълен комплект съгласно приложимите счетоводни стандарти.

Консолидирани финансови отчети

          Консолидиран финансов отчет се съставя от предприятие майка по правилата и изискванията на:

1. Националните счетоводни стандарти - за предприятията, които съставят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните счетоводни стандарти;

2. Международните счетоводни стандарти - за предприятията, които съставят и представят годишния си финансов отчет на базата на Международните счетоводни стандарти.

          Консолидиран финансов отчет се съставя от предприятие майка независимо от това къде се намират седалищата на дъщерните предприятия.

          Формата, структурата и съдържанието на консолидирания финансов отчет се определят с приложимите счетоводни стандарти.

Приложими счетоводни стандарти

          Годишните, консолидираните и междинните финансови отчети на предприятията от обществен интерес се съставят на базата на Международните счетоводни стандарти.

          Годишните, консолидираните и междинните финансови отчети на микропредприятията, малките, средните и големите предприятия се съставят на базата на Националните счетоводни стандарти.

          Годишните финансови отчети на предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност, както и на юридическите лица с нестопанска цел се съставят на базата на Национален счетоводен стандарт.

Независим финансов одит

          На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:

1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:

а) балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.;

б) нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;

в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;

2. средните и големите предприятия;

3. предприятията от обществен интерес;

4. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;

5. предприятията, включени в консолидация;

6. акционерните дружества и командитните дружества с акции (ако са осъществявали дейност през отчетния период);

7. предприятия, за които това изискване е установено със закон.

          На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:

1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1 000 000 лв.;

2. размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година - 2 000 000 лв.;

3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 000 000 лв.

Публикуване на финансовите отчети

          Предприятията публикуват годишните си финансови отчети, консолидираните си финансови отчети и годишните си доклади, приети от общото събрание на акционерите или съдружниците или от съответния орган, както следва:

1. всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година;

2. юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза – чрез заявяване за вписване и предоставяне за обявяване в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година (а след 01.01.2018 г. - в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията);

3. останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 юни на следващата година.

Административнонаказателна отговорност

          Който е задължен и не публикува финансов отчет в горепосочените срокове, се наказва с глоба в размер от 200 до 3 000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

          Който е задължен и не възложи извършването на независим финансов одит на регистриран одитор, се наказва с глоба в размер от 500 до 5 000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 10 000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.