Видове търговци и търговски дружества в България

Видове търговци и търговски дружества в България

Видове търговци и търговски дружества в България

 

I. Търговци – физически лица: 

Едноличен търговец (ЕТ) - като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в България. Едноличен търговец може да бъде само физическо (не юридическо) лице. Чужденец може да се регистрира като едноличен търговец в България само ако има постоянно местожителство в страната. Едноличният търговец носи отговорност за задълженията си с цялото си имущество.

 

II. Tърговци - юридически лица (търговски дружества):

Дружество с ограничена отговорност (ООД) - най-предпочитаната форма за упражняване на търговска дейност в България. Учредява се от двама или повече съдружници - физически или юридически лица. Капиталът се сформира от дружествените им вноски и не може да бъде по-малък от 2 (два) лева. Всеки от съдружниците отговоря за задълженията на дружеството до размера на личния му дял в капитала и има право на дял от печалбата, съразмерно на дела си. Управлението на дружеството се осъществява от два органа - Общо събрание и Управител/-и. Управителят на дружеството може да е лице различно от собствениците на капитала.  Управителят може да бъде само физическо лице.

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) - учредява се от едно физическо или юридическо лице. Капиталът се сформира от дружествената вноска на едноличния собственик и не може да бъде по-малък от 2 (два) лева. Едноличният собственик отговоря за задълженията на дружеството до размера на капитала. Правомощията на Общото събрание се упражняват от едноличния собственик на капитала. Управителят на дружеството може да е лице различно от собственика на капитала. Управителят може да бъде само физическо лице.

Акционерно дружество (AД) - може да бъде учредено от две или повече физически или юридически лица. Kапиталът е разделен на акции, удостоверяващи договорните права на членовете на дружеството. Капиталът не може да бъде по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) лева. За вписването на акционерното дружество в Tърговския регистър е необходимо да е внесена не по-малко от 25 на сто от предвидената в устава номиналната или емисионна стойност на всяка акция. Останалата част се внася в срок, определен в устава, но не повече от две години от вписването на дружеството. Акционерите носят риска от загуби, свързани с дейността на дружеството, в рамките на стойността на акциите си. Дружеството отговаря към своите кредитори с имуществото си. Органи на акционерното дружество са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите (едностепенна система) или Надзорен съвет и Управителен съвет (двустепенна система).

Еднолично акционерно дружество (ЕAД) - може да бъде учредено от едно физическо или юридическо лице. Kапиталът се състои от акциите на едноличния собственик. Капиталът не може да бъде по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) лева. За вписването на акционерното дружество в Tърговския регистър е необходимо да е внесена не по-малко от 25 на сто от предвидената в устава номиналната стойност на всяка акция. Останалата част се внася в срок, определен в устава, но не повече от две години от вписването на дружеството. Едноличният собственик носи риска от загуби, свързани с дейността на дружеството, в рамките на стойността на акциите си. Дружеството отговаря към своите кредитори с имуществото си. Органи на едноличното акционерно дружество са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите (едностепенна система) или Надзорен съвет и Управителен съвет (двустепенна система).

Събирателно дружество (СД) - учредява се от двама или повече съдружници - физически или юридически лица. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството. Всеки съдружник има право да управлява дружеството, освен ако с дружествения договор управлението е възложено на един или няколко съдружници или на друго лице.

Командитно дружество (КД) - учредява се от двама или повече съдружници - физически или юридически лица. Един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Управлението на дружеството се извършва от неограничено отговорните съдружници.

Командитно дружество с акции (КДА) – учредява се от неограничено отговорните съдружници. За вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3. Органите за управление на командитното дружество с акции са Общо събрание и Съвет на директорите. В Общото събрание право на глас имат само ограничено отговорните съдружници. Съветът на директорите се състои от неограничено отговорните съдружници.