Клон на български и чуждестранен търговец в България

Клон на български и чуждестранен търговец в България

Клон на български и чуждестранен търговец в България

       
          Всеки търговец може да открие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище. Решението за откриване и закриване на клон се взема от общото събрание на съдружниците, от общото събрание на акционерите, от едноличния собственик на капитала, от едноличния търговец или от съответния друг орган.

          По своята същност клонът има известна самостоятелност. Клонът е отделна част от предприятието и имуществото на регистриран търговец. Клонът е териториално и организационно обособена съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Клонът се вписва в Търговския регистър със свое седалище, предмет на дейност, управител и прокурист. Седалището и адреса на управлението на клона могат да бъдат премествани по същия начин, както седалището и адреса на управлението на търговеца. Предметът на дейност на клона може да бъде различен от предмета на дейност на търговеца. Фирмата на клона включва фирмата на търговеца и добавката “клон”.  Клонът води търговски книги като самостоятелен търговец, без да съставя отделен баланс. Клоновете на юридически лица, които не са търговци по смисъла на закона, и клоновете на чуждестранни лица съставят и баланс. По спорове, произтичащи от преки отношения с клон, исковете могат да се предявяват срещу търговеца и по седалището на клона.

          Въпреки тези особености клонът не е самостоятелно юридическо лице. Сделките, които се сключват от лицето, което управлява клона пораждат права и задължения за самия търговец. Когато търговецът е в ликвидация, обявен е в несъстоятелност или е заличен, всички правни последици от това възникват и за клона, който е част от предприятието на търговеца. Това означава, че клонът също ще бъде в ликвидация, в несъстоятелност или ще бъде заличен както търговеца. Клонът може да бъде прехвърлен с цялото предприятие или като част от предприятието на търговеца. Като част от предприятието на търговеца клонът може да бъде и апортиран.

          Чуждестранно лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон, също може да вземе решение да открие свой клон в България. Когато чуждестранно лице открива клон в България, в Търговския регистър трябва да се впишат и данни за:

-  правната форма и фирмата или наименованието на чуждестранното лице, както и фирмата на клона, ако тя се различава от тази на чуждестранното лице;

-  регистъра и номера, под който е вписано чуждестранното лице, ако приложимото право го предвижда;

-  правото на държавата, което се прилага за чуждестранното лице, ако това не е правото на държава - членка на Европейския съюз;

-  лицата, които представляват чуждестранното лице според регистъра, в който е вписано, ако има такъв регистър, начина на представляване, както и ликвидаторите и синдиците и техните правомощия.