Регистрация и цялостно обслужване на фирми в България

Регистрация и цялостно обслужване на фирми в България

РЕГИСТРАЦИЯ И ЦЯЛОСТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ 

 

          Учредете дружество в България и се възползвайте от най-ниската данъчната ставка в рамките на Европейския съюз. Печалбите на местни и на чуждестранни юридически лица от място на стопанска дейност в България се облагат с корпоративен данък с данъчна  ставка само 10 %. Бизнес средата в България предлага на българските и чуждестранни инвеститори устойчив икономически растеж, както и ниски административни и експлоатационни разходи. Процедурата по регистрация на фирма в България отнема само няколко дни като е възможно тя да се осъществи и от разстояние. Ниският минимален размер на капитала (2 лв.) улеснява регистрацията на търговско дружество (ЕООД, ООД) в България.

Във връзка с регистрацията на фирми в България адвокатска кантора „Тодоров“ предоставя пакет услуги, включващ:

 • консултация при избора на правна форма и структура на дружество
 • запазване на фирма
 • предоставяне на адрес за кореспонденция
 • двуезично изготвяне на целия набор от учредителни документи
 • съдействие в процеса на легализация, превод и заверка на документи, издадени от властите на чужда държава и необходими да послужат пред българските институции
 • съдействие при нотариална заверка на учредителни документи
 • откриване на набирателна сметка при учредяване на дружество
 • регистрация на дружество в България от разстояние - за удобство на нашите български и международни клиенти ние предлагаме възможност за онлайн регистрация на дружество в България без да се налага клиентът да се намира лично на територията на страната
 • подаване на необходимите за регистрация на дружество документи и вписване на дружество в Търговския регистър до 2 работни дни

Последващи регистрацията услуги:

 • цялостно правно и счетоводно обслужване на търговски дружества
 • възможност за дългосрочно абонаментно обслужване при оптимално съотношение на цена и качество
 • откриване на банковa сметкa (разплащателна, фирмена) на дружество и интернет банкиране
 • регистрация на дружество като администратор на лични данни
 • снабдяване с удостоверение за актуално състояние на дружество
 • снабдяване с фирмен печат
 • изготвяне на всички видове документи във връзка с упражняване на търговска дейност
 • подаване на дружествени документи за вписване в Търговския регистър и в други регистри
 • вписване на всички видове промени на обстоятелства по партидата на дружество – промяна на фирма, седалище и адрес на управление, промяна на предмет на дейност, промяна на начина на управление и членовете на управителния орган на дружество,  промяна на съдружник, прехвърляне и продажба на дружествен дял на съдружник или на трето лице, прехвърляне и продажба на акции и промяна на вида на акциите, увеличаване и намаляване на капитала и други
 • регистрация на клон на дружество
 • извършване на справки и представителство на дружество пред Агенцията по вписвания и други институции
 • консултация относно получаване на лицензии и разрешения за упражняване на определени търговски дейности
 • консултация относно придобиването на недвижими имоти и други материални активи от дружество
 • консултация относно лично и имуществено застраховане
 • регистрация на нематериални активи на дружество - търговски марки, патенти и други
 • консултации по данъчни, банкови и счетоводни въпроси
 • изготвяне и подаване на данъчни декларации и други документи в териториалните поделения на Националната агенция за приходите, Националния статистически институт, Националния осигурител институт и други институции
 • регистрация по ДДС
 • обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО)
 • изготвяне на документи за придобиване на разрешение за пребиваване на чужденец