Корпоративен данък в България

Корпоративен данък в България

Какво представлява корпоративният данък в България?

 

I. Данъчно задължени лица

 

          Данъчно задължени лица за корпоративен данък са:

-  местните юридически лица - търговски дружества;

-  местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията - за печалбата им от определени сделки (покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродадат в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел да ги продадат; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; застрахователни сделки; банкови и валутни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество);

-  местните неперсонифицирани дружества (граждански дружества по Закона за задълженията и договорите) и осигурителните каси;

-  чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в България чрез място на стопанска дейност;

-  чуждестранните неперсонифицирани дружества, когато осъществяват стопанска дейност в България чрез място на стопанска дейност.

 

Местни юридически лица са:

-  юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство;

-  дружествата, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, и кооперациите, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, когато седалището им е в България и са вписани в български регистър.

Чуждестранни юридически лица са онези, които не са местни.

 

Място на стопанска дейност е:

-  определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; търговско представителство, регистрирано в страната; офис; кантора; ателие; завод; работилница (фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен обект; строителна площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; извор или друг обект на извличане на природни ресурси;

-  извършването на дейност в страната от лица, упълномощени да сключват договори от името на чуждестранни лица, с изключение на дейността на прокурист, търговски пълномощник, търговски помощник, търговски представител и търговски посредник;

-  трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната, дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено място.

 

II. Лица, които не се облагат с корпоративен данък

 

          Корпоративен данък не дължат лицата, които подлежат на облагане с алтернативен данък за съответната дейност - бюджетните предприятия; организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. Организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности, извън подлежащите на облагане с алтернативен данък.

 

III. Обект на облагане

 

          С корпоративен данък се облагат:

-  печалбата на местните юридически лица;  

-  печалбата на местните юридически лица, които не са търговци (включително и на организациите на вероизповеданията), получена от посочените в т. I сделки;

-  печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в България.

 

IV. Данъчна основа

 

          Данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба.

 

V. Данъчна ставка

 

          Данъчната ставка на корпоративния данък в България е 10 %.

 

VI. Данъчен период

 

          Данъчният период за определяне на корпоративния данък е календарната година. За новоучредените данъчно задължени лица данъчният период обхваща периода от датата на учредяването им до края на годината.

 

VII. Деклариране на данъка

           

          Данъчно задължените лица подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък.

          Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице. С годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността.

          Годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия:

1. не са извършвали дейност през годината;

2. не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.

 

VIII. Внасяне на дължимия данък

 

          Данъчно задължените лица внасят корпоративен данък за съответната година в срок до 31 март на следващата годината след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година.

          Данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък, на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година.

          Освободени от авансови вноски са:

1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;

2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

          Месечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година превишават 3 000 000 лв.

          Тримесечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски.

 

IX. Намаляване и освобождаване от облагане с корпоративен данък

 

          Предвидена е възможност за освобождаване от облагане с корпоративен данък за: колективни инвестиционни схеми и национални инвестиционни фондове; дружества със специална инвестиционна цел; Български червен кръст; организаторите на хазартни игри, за които се дължи държавна такса и други.

          Общи данъчни облекчения са предвидени при: данъчно стимулиране при наемане на безработни лица; данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии; предприятия, наемащи хора с увреждания и други.