Придобиване на недвижим имот в България

Придобиване на недвижим имот в България

Mогат ли чужденци и чуждестранни юридически лица да придобиват земя и недвижими имоти на територията на Република България?

 

          I. Придобиване на право на собственост и ограничени вещни права върху земя и недвижими имоти от граждани и юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз и от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство

 

          Граждани и юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да придобиват право на собственост върху земя при спазване на изискванията, установени със закон, в съответствие с условията на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

          По силата на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз Република България можеше да запази в сила съществуващите законодателни ограничения за придобиването на право на собственост върху земя за второ жилище (за период от пет години, считано от 01.01.2007 г.) и за придобиването на право на собственост върху земеделска земя, гори и горска земя (за период от седем години, считано от 01.01.2007 г.) от граждани и от юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

          Гражданите на държавите - членки на Европейския съюз - самостоятелно заети земеделски стопани, които желаят да се установят и постоянно да пребивават в Република България и са вписани в това им качество по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ, могат да придобиват право на собственост върху земеделски и горски имоти за земеделско ползване от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз (от 01.01.2007 г.).

          Чужденци и чуждестранни юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство могат да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната, освен ако със закон е установено друго.

 

II. Придобиване на право на собственост и ограничени вещни права върху земя и недвижими имоти от чужденци и чуждестранни юридически лица от трети страни

 

          Чужденци и чуждестранни юридически лица от трети страни могат да придобиват право на собственост върху земя при условията на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, а чужденците - и при наследяване по закон.

          Чужденци и чуждестранни юридически лица от трети страни могат да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната, освен ако със закон е установено друго.

 

III. Придобиване на право на собственост върху земеделски земи от чужденци при наследяване по закон

 

          Чужденци, които придобият право на собственост върху земеделски земи при наследяване по закон, но не отговарят на условията, предвидени в Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, или друго не е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, са длъжни в тригодишен срок от откриване на наследството да прехвърлят собствеността на лица, които имат право да придобиват такива имоти. За същите лица, на които е възстановено правото на собственост върху земеделски земи, тригодишният срок за прехвърлянето на собствеността тече от момента на възстановяването му.

 

IV. Придобиване на право на собственост върху земеделски земи от физически и юридически лица чрез пребиваване/установяване в Република България

 

          Право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години. Това правило не се прилага при придобиване на право на собственост върху земеделски земи при наследяване по закон. Юридическите лица, с регистрация по българското законодателство по-малко от 5 години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи, когато съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на акционерното дружество отговарят на предходното изискване.

 

V. Лица, които не могат да придобиват и да притежават право на собственост върху земеделски земи

 

          Не могат да придобиват и да притежават право на собственост върху земеделски земи: търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; търговски дружества, в които съдружници или акционери са чужденци или чуждестранни юридически лица, които не отговарят на горните условия за придобиване на право на собственост върху земеделски земи, както и еднолични търговски дружества, учредени от такива физически или юридически лица; акционерни дружества, които са издали акции на приносител. 

 

VI. Придобиване на право на собственост върху земя и недвижими имоти от чужденци и чуждестранни юридически лица чрез българскo юридическo лицe

 

          Чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя и недвижими имоти в България и чрез: закупуване на дялове от капитала на съществуващи български юридически лица, които вече притежават или ще придобият такова право на собственост; регистриранe на нови юридически лица в България, които да придобият такова право на собственост.

 

VII. Прехвърляне на недвижим имот

 

          Договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права (право на ползване, право на строеж, сервитут) върху недвижим имот трябва да бъдат във формата на нотариален акт, издаден от нотариус в района, в който е разположен недвижимия имот. Нотариалният акт се вписва в Имотния регистър, за да може приобретателят на недвижимия имот да защити правото си на собственост от претенции на трети лица.

          Нотариалният акт за покупко-продажба на недвижим имот трябва да съдържа цена за закупуване на имота. Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой плащанията на територията на Република България се извършват само чрез банков превод или внасяне по платежна сметка, когато са: на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.; на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.; в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000 лв. 

          За разпореждане с имоти частна държавна или общинска собственост е достатъчна само обикновена писмена форма. Специални правила регулират придобиването на недвижим имот: като апортна вноска; в изпълнителните производства; в производството по несъстоятелност; в производството по ликвидация и други.