Вещно право

Вещно право

Вещно право

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Вещното право, сред които:

 • правни консултации относно придобиването и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи
 • проучване на вещноправния статут на недвижим имот - за наличие на искови молби, вещни тежести и други
 • правна помощ на български и чуждестранни инвеститори за придобиване на недвижими имоти в България
 • съдействие в процеса на легализация, превод и заверка на документи, издадени от властите на чужда държава и необходими да послужат пред българските институции
 • участие в преговори и представителство пред институции, агенции за недвижими имоти, нотариуси, банки, физически и юридически лица относно сключване на сделки с недвижими имоти
 • изготвяне на предварителни договори
 • изготвяне на договори за прехвърляне на собственост и за учредяване на право на ползване, право на строеж или сервитут
 • изготвяне на договори - договор за покупко-продажба, договор за замяна, договор за дарение, договор за залог, договор за ипотека, договор за наем, договор за заем, договор за влог, договор за изработка, договор за поръчка, пълномощни и други
 • изготвяне и вписване на обезпечения – ипотеки, залози, особени залози и други
 • изготвяне на нотариални актове, нотариални покани, на документи и книжа за нотариални производства
 • вписване на обстоятелства по партидата на недвижим имот в Имотния регистър
 • изготвяне, снабдяване и подаване за вписване и регистрация на всички необходими книжа и документи в зависимост от избраната процедура като: удостоверения за данъчна оценка; скици на имот; документи за платен данък върху превозни средства и за данък върху имущество; декларации и други
 • изготвяне на договори за строителство и други строителни книжа
 • съдействие в процедурите за получаване на разрешения за строеж, разрешения за ползване, одобряване на инвестиционни проекти
 • съдействие в процедурите за изменение на устройствени планове и кадастрални карти
 • правна консултация относно имуществено застраховане
 • правно становище във връзка с държавна и общинска собственост
 • изменение, прекратяване, отменяне, разваляне и унищожаване на договор
 • неустойка и обезщетение в случай на неизпълнение на договорно задължение
 • защита на правото на собственост, на другите ограничени вещни права, владелческа защита
 • делба на имущество - доброволна делба и делба по съдебен ред
 • участие в преговори и представителство пред институции, физически и юридически лица
 • проучване на дело с даване на мнение по него
 • изготвяне на извънсъдебни спогодби
 • изготвяне на съдебни книжа и документи – заявления, искови молби, отговори на искови молби, жалби, възражения и други
 • процесуално представителство, защита и съдействие в искови производства, обезпечителни производства, охранителни производства, изпълнителни производства, заповедни производства
 • процесуално представителство пред съд по граждански дела