Трудово и Осигурително право

Трудово и Осигурително право

Трудово и Осигурително право

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Трудовото и Осигурително право, сред които:

 • консултации по въпроси, свързани с Трудовото и Осигурително право
 • изготвяне на граждански и трудови договори
 • изготвяне на документи, необходими за дейността на работодателя като: длъжностни характеристики; правилници за вътрешния трудов ред; графици; правила; заповеди; молби; декларации и други
 • изготвяне и подаване на книжа и документи в административни институции
 • съдействие в процедурите за получаване на разрешения за работа от чуждестранни работници и служители
 • извънсъдебно решаване на трудови спорове
 • защита при трудови спорове между работник или служител и работодател относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудови правоотношения, както и спорове по изпълнение на колективни трудови договори и установяване на трудов стаж
 • защита срещу незаконно уволнение - признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна; възстановяване на предишна работа; обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнение; поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи
 • изготвяне на документи за пенсиониране 
 • обезщетение при настъпил социален риск - временна неработоспособност, трудова злополука, професионална болест и други
 • извършване на справки в съдебни и административни институции
 • проучване на дело с даване на мнение по него
 • изготвяне на съдебни книжа и документи – заявления, искови молби, отговори на искови молби, жалби, възражения и други
 • представителство пред Инспекцията по труда, Националната агенция за приходите, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт и други
 • представителство пред институции, физически и юридически лица
 • процесуално представителство пред съд по трудови дела