Семейно право

Семейно право

Семейно право

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Семейното право, сред които:

 • консултации по семейноправни въпроси
 • изготвяне на брачни договори
 • изменение, прекратяване и разваляне на брачен договор
 • промяна на режима на имуществени отношения между съпрузите по време на брак - законов режим на общност, законов режим на разделност, договорен режим
 • развод по исков ред и развод по взаимно съгласие
 • унищожаване на брак
 • определяне на по-голям дял на съпруг при прекратяване на съпружеска имуществена общност
 • получаване на част от личното имущество при развод
 • искове за собственост след развод
 • родителски права върху деца
 • съдействие при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина
 • определяне, изменение и прекратяване на издръжка
 • установяване и оспорване на произход на дете
 • защита на правата на децата
 • защита срещу домашно насилие
 • поставяне под запрещение – настойничество и попечителство
 • изготвяне на нотариални актове, нотариални покани, на документи и книжа за нотариални производства
 • изготвяне, снабдяване и подаване за вписване и регистрация на всички необходими книжа и документи в зависимост от избраната процедура
 • съдействие в процеса на легализация, превод и заверка на документи, издадени от властите на чужда държава и необходими да послужат пред българските институции
 • извършване на справки в съдебни и административни институции
 • проучване на дело с даване на мнение по него
 • изготвяне на извънсъдебни спогодби
 • изготвяне на съдебни книжа и документи – заявления, искови молби, отговори на искови молби, жалби, възражения и други
 • представителство пред институции, физически и юридически лица
 • процесуално представителство, защита и съдействие в производства по брачни дела
 • процесуално представителство пред съд по граждански дела