Право на интелектуална собственост

Право на интелектуална собственост

Право на интелектуална собственост

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Правото на интелектуална собственост, сред които:

 • консултации по въпроси, свързани с Правото на интелектуална собственост
 • изготвяне на заявки за регистрация на търговски марки, географски означения, промишлени дизайни, полезни модели и за издаване на патенти за изобретения от Патентното ведомство, Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
 • регистрация на марки, географски означения, промишлени дизайни и полезни модели
 • изготвяне на договори за разпореждане с права върху обекти на интелектуалната собственост - прехвърляне на право върху марка и право върху промишлен дизайн
 • особен залог на права върху патенти за изобретения и полезни модели, марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни
 • изготвяне на лицензионни договори за отстъпване ползването на право върху изобретение, полезен модел, промишлен дизайн, марка, топология на интегрална схема или производствен опит (ноу-хау)
 • изготвяне на издателски договор, договор за използване на произведение, договор за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи, договор за публично представяне или изпълнение, договор за публикуване в периодично издание и други
 • изменяне, прекратяване, отменяне, разваляне и унищожаване на договор
 • неустойка и обезщетение в случай на неизпълнение на договорно задължение
 • извършване на справки в съдебни и административни институции
 • проучване на дело с даване на мнение по него
 • изготвяне на извънсъдебни спогодби
 • защита на права върху обекти на интелектуалната собственост - търговски марки, географски означения, изобретения, промишлени дизайни, полезни модели, авторски права и други
 • изготвяне на съдебни книжа и документи – заявления, искови молби, отговори на искови молби, жалби, възражения и други
 • представителство пред Комисията за защита на конкуренцията в случаите на имитация и пред Патентното ведомство
 • представителство пред институции, физически и юридически лица
 • процесуално представителство пред съд по граждански, административнонаказателни и наказателни дела относно обекти на интелектуалната собственост