Наследствено право

Наследствено право

Наследствено право

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Наследственото право, сред които:

 • консултации по наследственоправни въпроси
 • изготвяне на завещания
 • отменяне, унищожаване и оспорване на завещание
 • консултация относно разпределението на наследствени дялове
 • възстановяване на запазената част на наследник, нарушена поради завещания или дарения
 • искове за собственост след откриване на наследство
 • приемане и отказ от наследство
 • делба на наследство - доброволна делба и делба по съдебен ред
 • прехвърляне на наследство
 • изготвяне на нотариални актове, нотариални покани, на документи и книжа за нотариални производства
 • изготвяне, снабдяване и подаване за вписване и регистрация на всички необходими книжа и документи в зависимост от избраната процедура
 • извършване на справки в съдебни и административни институции
 • проучване на дело с даване на мнение по него
 • изготвяне на извънсъдебни спогодби
 • изготвяне на съдебни книжа и документи – заявления, искови молби, отговори на искови молби, жалби, възражения и други
 • представителство пред институции, физически и юридически лица
 • процесуално представителство пред съд по граждански дела