Имиграционно право

Имиграционно право

Имиграционно право

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Имиграционното право, сред които:

 • консултации по въпроси, свързани с Имиграционното право
 • съдействие в процедурите за получаване на български визи от чужденци: за летищен транзит (виза вид “A”); за краткосрочно пребиваване (виза вид “C”); за дългосрочно пребиваване (виза вид “D”)
 • съдействие в процедурите за придобиване на разрешения за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно  пребиваване от чужденци
 • съдействие в процедурите за издаване на български документи за самоличност на чужденци, пребиваващи в България
 • съдействие в процедурите за придобиване и възстановяване на българско гражданство
 • съдействие в процедурите за получаване на разрешения за работа от чуждестранни работници и служители
 • съдействие на чуждестранни инвеститори за реализиране на бизнес инвестиционни проекти в България
 • съдействие в процеса на легализация, превод и заверка на документи, издадени от властите на чужда държава и необходими да послужат пред българските институции
 • изготвяне, снабдяване и подаване за вписване и регистрация на всички необходими книжа и документи в зависимост от избраната процедура
 • извършване на справки в съдебни и административни институции
 • проучване на дело с даване на мнение по него
 • изготвяне на съдебни книжа и документи – заявления, искови молби, отговори на искови молби, жалби, възражения и други
 • представителство пред Дирекция „Миграция“, Българска търговско-промишлена палата и други институции
 • процесуално представителство пред съд