Застрахователно право

Застрахователно право

Застрахователно право

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Застрахователното право, сред които:

 • консултации по застрахователни въпроси
 • консултация относно лично и имуществено застраховане
 • изготвяне на документи за сключване на всички видове застрахователни договори
 • изготвяне и подаване на книжа и документи пред застрахователи
 • съдействие във всички застрахователни процедури
 • съдействие на български и чуждестранни инвеститори по застрахователни въпроси
 • съдействие в процеса на легализация, превод и заверка на документи, издадени от властите на чужда държава и необходими да послужат пред българските институции
 • правно обслужване на застрахователни компании
 • правна помощ при претенции за застрахователно обезщетение
 • извършване на справки в застрахователни компании, съдебни и административни институции
 • проучване на дело с даване на мнение по него
 • изготвяне на съдебни книжа и документи – заявления, искови молби, отговори на искови молби, жалби, възражения и други
 • представителство пред застрахователи
 • процесуално представителство пред съд по застрахователни дела