Европейски проекти

Европейски проекти

Европейски проекти

Адвокатско кантора „Тодоров“ предлага чрез партньорска организация следните услуги в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове:

  • предоставяне на информация на клиента за актуални и предстоящи възможности за предоставяне на безвъзмездна помощ по европейски програми
  • определяне на подходяща оперативна програма на ЕС за кандидатстване с оглед конкретните цели на клиента
  • разработване, управление и мониторинг на проекти за безвъзмездно финансиране от европейските фондове
  • проверка и редакция на вече изготвени проектни предложения за кандидатстване по оперативни програми на ЕС
  • уточняване на условията за подготовка на конкретен проект и съдействие за изпълнение на изискванията на избраната програма
  • изготвяне на проектно предложение и на съпътстващата документация за кандидатстване съгласно изискванията на конкретната програма за финансиране
  • проверка и оценка на проектната документация съгласно критериите за оценка на програмата
  • съдействие при провеждане на тръжни процедури по проекти, финансирани от ЕС
  • съдействие при изпълнение на проекти по оперативни програми на ЕС

 

Европейски програми за финансиране:

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020