Договорно право

Договорно право

Договорно право

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Договорното право, сред които:

 • консултации по въпроси, свързани с Договорното право
 • възможност за дългосрочно абонаментно обслужване при оптимално съотношение на цена и качество
 • консултация относно сключване на договор или търговска сделка
 • изготвяне на предварителни договори
 • изготвяне на всички видове договори и сделки и съдействие при сключването им - договори за прехвърляне на собственост или за учредяване на право на ползване, право на строеж или сервитут върху недвижим имот, договор за покупко-продажба, договор за замяна, договор за дарение, договор за залог, договор за ипотека, договор за наем, договор за заем, договор за влог, договор за изработка, договор за поръчка, пълномощни и други
 • изготвяне на нотариални актове, нотариални покани, на документи и книжа за нотариални производства
 • изготвяне и вписване на обезпечения – ипотеки, залози, особени залози и други
 • изготвяне, снабдяване и подаване за вписване и регистрация на всички необходими книжа и документи в зависимост от избраната процедура
 • съдействие в процеса на легализация, превод и заверка на документи, издадени от властите на чужда държава и необходими да послужат пред българските институции
 • изменение, прекратяване, отменяне, разваляне и унищожаване на договор
 • неустойка и обезщетение в случай на неизпълнение на договорно задължение
 • обезщетение за вреди в случай на непозволено увреждане
 • правна помощ в случаите на неоснователно обогатяване и водене на чужда работа без пълномощие
 • правни консултации по данъчни, банкови и счетоводни въпроси
 • извършване на справки в съдебни и административни институции
 • проучване на дело с даване на мнение по него
 • изготвяне на извънсъдебни спогодби
 • изготвяне на съдебни книжа и документи – заявления, искови молби, отговори на искови молби, жалби, възражения и други
 • участие в преговори и представителство пред институции, физически и юридически лица
 • процесуално представителство, защита и съдействие в искови производства, обезпечителни производства, охранителни производства, изпълнителни производства, заповедни производства
 • процесуално представителство пред съд и арбитраж по граждански дела