Данъчно право

Данъчно право

Данъчно право

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Данъчното право, сред които:

 • консултации по данъчни въпроси
 • изготвяне и подаване на данъчни декларации и други документи в териториалните поделения на Националната агенция за приходите, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт и други институции
 • регистрация по ДДС
 • изготвяне, снабдяване и подаване за вписване и регистрация на всички необходими книжа и документи в зависимост от избраната процедура
 • съдействие на български и чуждестранни инвеститори по данъчни въпроси
 • съдействие в процеса на легализация, превод и заверка на документи, издадени от властите на чужда държава и необходими да послужат пред българските институции
 • обжалване на ревизионни актове, издавани от органите по приходите
 • извършване на справки в съдебни и административни институции
 • проучване на дело с даване на мнение по него
 • изготвяне на съдебни книжа и документи – заявления, искови молби, отговори на искови молби, жалби, възражения и други
 • представителство пред данъчната администрация, физически и юридически лица
 • процесуално представителство пред съд по данъчни дела