Важни промени за чужденците в Република България

Важни промени за чужденците в Република България

Важни промени за чужденците в Република България

 

          На 26.11.2019 г. са обнародвани изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, които влизат в сила от същия ден.

          Приетите промени са свързани с облекчаване на процедурите при кандидатстване за получаване право на пребиваване спрямо чужденци от български произход - граждани на трети страни, което от своя страна да доведе до повишаване на възможностите за достъп до квалифицирана работна сила на българския пазар на труда.

          Създава се ред за събиране на семействата на чужденци с предоставена международна закрила, убежище или временна закрила, като се регламентират необходимите документи за посочената категория чужденци. Въвежда се процедура по предоставяне право на продължително пребиваване в Република България на чужденци, получили статут на лица без гражданство.

          Производствата спрямо непридружени деца чужденци се привеждат в съответствие с новите мерки за закрилата им. Мярката „настаняване в специализирана институция“ отпада, като се въвежда нова мярка - „социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“. Създава се възможност на такива деца да може да се предоставя статут на продължително пребиваване в Република България до навършването на 18-годишна възраст.

          С цел намаляване на административната тежест спрямо чужденците, кандидатстващи за пребиваване на територията на Република България отпада изискването за представяне на документ за платена държавна такса, когато информацията за това плащане може да се получи по електронен път.

          С оглед постигане на по-голяма яснота в процедурите по предоставяне право на пребиваване на чужденци от български произход, за които отпада съгласуването с дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи, на чужденците - научни работници, както и на чужденците-студенти, приети в редовна форма на обучение във висше училище в Република България са прецизирани отделни разпоредби от правилника.

          За предоставяне право на пребиваване в Република България чужденците ще трябва да подават двуезични заявления.