Банково и Финансово право

Банково и Финансово право

Банково и Финансово право

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Банковото и Финансово право, сред които:

 • консултации по банкови и финансови въпроси
 • консултация и изготвяне на документи за сключване на договор за банков влог, паричен влог, договор за банков кредит, акредитив, банкова  гаранция
 • изготвяне и вписване на обезпечения – ипотеки, залози, особени залози,  поръчителство и други
 • изготвяне и подаване на книжа и документи в банки и финансови институции
 • съдействие в банкови, финансови и други процедури
 • съдействие на български и чуждестранни инвеститори по банкови въпроси
 • съдействие в процеса на легализация, превод и заверка на документи, издадени от властите на чужда държава и необходими да послужат пред българските институции
 • правно обслужване на банки и финансови институции
 • извършване на справки в банки, финансови институции, съдебни и административни институции
 • проучване на дело с даване на мнение по него
 • изготвяне на съдебни книжа и документи – заявления, искови молби, отговори на искови молби, жалби, възражения и други
 • представителство пред банки и финансови институции
 • процесуално представителство пред съд по банкови дела