Административно право

Административно право

Административно право

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Административното право, сред които:

 • консултации по административноправни въпроси
 • правна помощ в производствата по издаване на административни актове
 • оспорване на административни актове по административен и по съдебен ред
 • правна помощ в производството за обезщетение за вреди от незаконни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица
 • правна помощ в производството по изпълнение на административни актове и на съдебни решения по административни дела
 • писмени възражения по актове за установяване на административно нарушение
 • обжалване на наказателни постановления и на електронни фишове за налагане на административно наказание
 • изготвяне, снабдяване и подаване за вписване и регистрация на всички необходими книжа и документи в зависимост от избраната процедура
 • представителство пред държавни и общински органи
 • извършване на справки в съдебни и административни институции
 • проучване на дело с даване на мнение по него
 • споразумения в производства пред административни органи и съдилища
 • изготвяне на съдебни книжа и документи – жалби, искания, възражения и други
 • представителство пред институции, физически и юридически лица
 • процесуално представителство по административни и административнонаказателни дела