Създава се регистър на синдикалните и работодателски организации

Създава се регистър на синдикалните и работодателски организации

Създава се регистър на синдикалните и работодателски организации

 

          На 06.07.2018 г. Народното събрание прие на второ четене Законa за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който бе обнародван на 17.07.2018 г. Приетите изменения засягат създаването на регистър на синдикалните и работодателски организации.

          Синдикалните организации и организациите на работодателите придобиват качеството на юридическо лице след вписването им в регистър на синдикалните и работодателски организации към съответния окръжен съд по седалището им. Поделение на организация, вписана по този ред, придобива качеството на юридическо лице съгласно устава й. Вписванията се извършват при условията и по реда на глава петдесет и пета от Гражданския процесуален кодекс.

          В регистъра на синдикалните и работодателски организации се вписват следните обстоятелства:

1. видът и наименованието на организацията;

2. седалището и адресът;

3. уставът на организацията;

4. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, представляващи организацията;

5. прекратяването на организацията;

6. преобразуването;

7. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;

8. заличаването на организацията.

          На вписване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства.

          Обстоятелствата и актовете се заявяват за вписване, съответно за обявяване в регистъра на синдикалните и работодателски организации към съответния окръжен съд, в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно на промяната им.

          Имуществените отношения между членовете на прекратена синдикална организация, както и на прекратена организация на работодателите се уреждат съобразно предвиденото в техните устави.

          Заварените до влизането в сила на този закон синдикални и работодателски организации запазват качеството си на юридическо лице, без да се вписват в регистъра на синдикалните и работодателски организации към съответния окръжен съд по седалището им.