Нови промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

Нови промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

Нови промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

 

          От 01.09.2018 г. са в сила промени в Закона за регистър БУЛСТАТ. Приетите изменения и допълнения засягат различни групи разпоредби.

          В регистър БУЛСТАТ вече ще се вписват чуждестранните юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози, както и чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози.

          Към заявлението за вписване и заличаване в регистър БУЛСТАТ физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и които извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или притежават недвижимо имущество в страната, или са осигурители, или са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози, както и други физически лица – осигурители съобразно своето качество ще представят:

1. документ, удостоверяващ извършването на заявената дейност на територията на Република България, документ за собственост или други документи, когато такива се изискват от закона;

2. документ за платена държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, освен в случай на плащане по електронен път.

          Справки ще се извършват и удостоверения ще се издават незабавно във всяко териториално звено на Агенцията по вписванията. Агенцията по вписванията осигурява възможност за извършване на справки чрез отдалечен достъп, както и за издаване на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път.

          Достъпът до регистър БУЛСТАТ чрез публичната част на регистъра по интернет ще е безплатен, а този чрез стандартни изходни файлове по електронна поща или друг технически носител и чрез автоматизирано подаване на данни за вписаните в регистър БУЛСТАТ обстоятелства ще се предоставя след заплащане на такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Достъпът до регистъра, включително чрез средата за междурегистров обмен, за съда, държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация ще е безплатен.