Нарушаване на търговска тайна

Нарушаване на търговска тайна

Нарушаване на търговска тайна

 

          Търговска тайна е всяка търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която отговаря едновременно на следните изисквания:

- представлява тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно използват такъв вид информация;

- има търговска стойност, поради тайния си характер;

- по отношение на нея са предприети мерки за запазването и в тайна, от лицето, което има контрол върху информацията.

          Притежател на търговска тайна може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което правомерно контролира търговска тайна.

          Нарушител е всяко физическо или юридическо лице, което неправомерно е придобило, използвало или разкрило търговска тайна.

          Стоки - предмет на нарушение, са стоки, чийто дизайн, проектиране, характеристики, функциониране, производствен процес или предлагане на пазара са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити.

          Нарушение е налице и когато се предлагат или предоставят услуги, чиито характеристики и начин на предоставяне или предлагане на пазара са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити.