Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

 

          На 22.02.2018 г. Народното събрание прие на второ четене Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, който е обнародван на 09.03.2018 г. Законът влиза в сила от деня на обнародването му.

          Този закон урежда обществените отношения, свързани със:

1. разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни мрежи;

2. осигуряването на достъп до и ползването на съществуваща физическа инфраструктура, включително такава инфраструктура, обслужваща други видове мрежи;

3. съвместното планиране и ползване на физическата инфраструктура;

4. правата и задълженията на мрежовите оператори, свързани с дейностите по т. 1 – 3;

5. правата и задълженията на възложителите на строежи, собствениците на недвижими имоти, носителите на ограничени вещни права, лицата, които управляват или ползват недвижими имоти, и наемателите, свързани с осигуряването на достъп до недвижимите имоти, с цел да се гарантират условия за предоставяне на електронни съобщителни услуги.

          Този закон се прилага за електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура – публична и частна собственост.

          Този закон не се прилага при изграждане, разполагане, поддържане, използване и развитие на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура от Министерството на вътрешните работи, от Министерството на отбраната и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия.